Algemene voorwaarden.

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Munt Media en haar wederpartij, hierna te noemen: ‘de opdrachtgever’, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Munt Media wijst de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Munt Media, voor de uitvoering waarvan door Munt Media derden dienen te worden betrokken.

4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk door Munt Media zijn aanvaard.

5. Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2: overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Munt Media zijn vrijblijvend en worden schriftelijk of langs elektronische weg gedaan.

2. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard door de opdrachtgever. De aanvaarding door opdrachtgever geschiedt door goedkeuring middels het administratiesysteem van Munt Media, dan wel door een schriftelijk of elektronisch akkoord.

3. Indien geen overeenkomst op basis van de offerte/het aanbod tot stand komt, dient de offerte/het aanbod en alle hierbij behorende bescheiden op het eerste verzoek van Munt Media terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Munt Media.

Artikel 3: prijzen

1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door Munt Media gedane aanbieding. De in de offerte/het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte/het aanbod geldende prijzen door diensten en producten, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen, heffingen van overheidswege of welke prijsbepalende factoren dan ook. Indien zich verhogingen van deze kostenfactoren voordoen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering van diensten en/of producten, behoudt Munt Media zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de opdrachtgever door te berekenen.

3. Gemaakte of te maken kosten in verband met de uitvoering van de opdracht zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever zijn/worden voldaan. Dit betreft kosten aan derden.

4. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk, zal Munt Media de opdrachtgever schriftelijk informeren over de hiermee gemoeide kosten, waarna de het aan de opdrachtgever is dit aanbod middels het administratiesysteem van Munt Media, schriftelijk dan wel via elektronische weg te aanvaarden.

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst tussen Munt Media en opdrachtgever

1. Munt Media zal het overeengekomen werk naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het Munt Media vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door Munt Media is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreuk makende gegevens aan Munt Media verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Munt Media in geval van eventuele aanspraken wegens het gebruik van de aangeleverde inbreuk makende gegevens.

4. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan Munt Media zijn verstrekt, heeft Munt Media het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever door te berekenen.

5. Indien Munt Media, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de opdrachtgever, verstrekt de opdrachtgever (kosteloos) de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.

6. Munt Media is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

8. Zodra het werk voltooid is en derhalve opgeleverd kan worden, deelt Munt Media dit aan de opdrachtgever mede.

Artikel 5: duur van de overeenkomt

1. De overeenkomst tussen Munt Media en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. |

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn maar nimmer een fatale. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Munt Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Munt Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6: betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling, zonder korting of verrekening, te geschieden, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Munt Media aan te wijzen bankrekening. De betalingstermijn is een fatale termijn.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten.

3. Indien tijdige betaling uitblijft, is Munt Media gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Munt Media.nl/algemene-voorwaarden

4. Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, aanvraag onder curatele stelling en overlijden van de opdrachtgever alsmede wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan.

6. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is verricht, verkeert de opdrachtgever (zonder ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

7. Munt Media is voorts gerechtigd om alle kosten in rekening te brengen die moeten worden gemaakt om de invordering van de verschuldigde gelden te waarborgen, waaronder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– per geval/factuur.

8. Munt Media kan de opdrachtgever bij het aangaan en/of ten tijde van de overeenkomst verzoeken zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze zekerheid kan onder meer worden gesteld door het voldoen van een voorschotnota dan wel door het stellen van een bankgarantie. Tevens kan Munt Media bepalen dat de factuur ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden dient te zijn voldaan, alvorens wordt aangevangen met de werkzaamheden.

Artikel 7: opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met Munt Media gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal Munt Media naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van Munt Media op schadevergoeding, terwijl Munt Media alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de opdrachtgever lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan Munt Media verschuldigde tot gevolg.

2. Munt Media is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Munt Media opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Munt Media niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Munt Media tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen. Indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen eveneens beide partijen, in afwijking van de wet, de overeenkomst opzeggen. Voor opzegging dient een redelijke termijn in acht te worden genomen, welke afhankelijk kan zijn van de overeenkomst/het soort werkzaamheden.

6. Indien Munt Media op het moment van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde ontbinding dan wel opzegging reeds prestaties heeft geleverd ten behoeve van de opdrachtgever en ter uitvoering van de overeenkomst, is hij gerechtigd de reeds geleverde c.q. de leverbare prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Vóór de ontbinding dan wel opzegging van de overeenkomst gefactureerde bedragen in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds verricht of geleverd is, blijven met inachtneming van het voorgaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding dan wel opzegging direct opeisbaar.

Artikel 8: overmacht

1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van Munt Media kan worden gevergd, heeft Munt Media het recht, zulks uitsluitend te harer keuze: – de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn; ofwel – de uitvoeringstermijn te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de hierboven bedoelde omstandigheden; ofwel – de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.

2. Onder de hierboven in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, blokkade, bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoring, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring stakingen of werkonderbrekingen en het geval dat Munt Media door personeel en materiaal – al dan niet afkomstig van derden – waarvan Munt Media zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat wordt gesteld.

Artikel 9: reclamaties en klachten

1. Opdrachtgever verplicht zich de uitgevoerde werkzaamheden na oplevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoordt.

2. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Munt Media ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Munt Media niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het werk geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken.

3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van het werk of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan Munt Media schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van het werk bestaan.

Artikel 10: aansprakelijkheid

1. Munt Media heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

2. Indien Munt Media aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Munt Media beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order(s), althans tot dat gedeelte van orders(s) waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, tot een maximum van € 1.000,–.

3. Munt Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Munt Media is uitgegaan van onjuist en/of onvolledige gegevens, welke zijn verstrekt door de opdrachtgever.

4. Munt Media is hooguit aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Munt Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Munt Media toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Munt Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Indien Munt Media door opdrachtgever is gemachtigd om kosten aan derden te maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld advertentiekosten voor Google Adwords, Facebook of andere platformen), is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor deze kosten.

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in eigendom van Munt Media, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met Munt Media gesloten overeenkomsten zijn nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen wegens niet-nakoming van deze overeenkomsten.

Artikel 12: industriële en intellectuele eigendom

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Munt Media de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen, schetsen, berekeningen, technische omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken zijn en blijven eigendom van Munt Media en mogen zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Munt Media te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,– per dag.

2. Munt Media kan het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom, overdragen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van deze overdracht kan een vergoeding worden/zijn overeengekomen.

3. Al het door Munt Media vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Munt Media worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld of gemaakt.

Artikel 13: Privacy en gegevensbescherming

1. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met de gebruikmaking van de diensten van Munt Media worden verwerkt, ligt volledig bij de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtgever staat er tegenover Munt Media voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking niet onrechtmatig is en niet leidt tot enig inbreuk op rechten van derden.

3. De opdrachtgever vrijwaart Munt Media tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: geschilbeslechting en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Munt Media en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Munt Media zijn vestigingsplaats heeft.

2. Op elke overeenkomst tussen Munt Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.